Reklamační formulář

Tam, kde tento odstavec hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se jeho práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, jestliže má nějaké nedostatky (např. jiné množství, chybějící nebo poškozené části apod.). Za vady Zboží odpovídá Prodávající v rozsahu uvedeném dále.
 2. Prodávající neodpovídá za vady:
 • vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo nerespektování účelu, pro který se Zboží běžně využívá;
 • pro které byla ujednána nižší cena Zboží;
  • u použitého Zboží neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již jeho převzetí Zákazníkem;
  • které způsobil Zákazník.
 1. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Pokud je na obalu Zboží vyznačeno datum spotřeby, skončí lhůta k uplatnění práva z vadného plnění Zákazníkům (nejen Spotřebitelům) dovršením data spotřeby. Jestliže se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.
 2. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)
 1. Zákazník je povinen Zboží při jeho převzetí podrobně zkontrolovat a pokud zjistí, že má vady, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci podle odst. 5.5. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Skryté vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co je zjistí. Nejpozději však v reklamační lhůtě uvedené v odst. 5.3.
 3. Zákazník není oprávněný uplatnit reklamaci na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, případně pokud ho na ni Prodávající upozornil nebo mu z toho důvodu Prodávající poskytl přiměřenou slevu z Kupní ceny.
 4. Způsob uplatnění reklamace
 5. Reklamaci může Spotřebitel, ale i jakýkoli jiný Zákazník, uplatnit u Prodávajícího na adrese Dalen-Czech Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava, případně elektronicky na adrese info@dalen-czech.cz. 
 6. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Zboží a adresu včetně e-mailu, na kterou ho Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle odst. 5.6.1. chce, aby byla jeho reklamace vyřízena. Je možné použít také Reklamační formulář. Zákazník je rovněž povinen předložit doklad o koupi Zboží, aby bylo zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od Prodávajícího. Bez dokladu o koupi Zboží nebude reklamace vyřízena, nedohodne-li se Prodávající se Spotřebitelem jinak. 
 7. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady. 
 8. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Prodávající e-mailem zaslaným na adresu kterou uvedl v reklamaci v souladu s doplněním reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy bude Prodávajícímu doručeno doplněné podání ze strany Zákazníka. Jestliže Zákazník nedoplní svoje podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, bude se reklamace považovat za neopodstatněnou. 
 9. Prodávající Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Prodávající také vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud Prodávající reklamaci zamítne, vydá o tom Spotřebiteli písemné potvrzení společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.
 10. Vyřízení reklamace 
 11. Spotřebitel má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:
 • požadovat bezplatné odstranění vady;
 • požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny
 • pokud je takový požadavek úměrný (např. v případě, kdy nejde odstranit vadu bez zbytečného odkladu), může Zákazník požadovat dodání nového Zboží bez vad, případně dodání nové části Zboží bez vad, pokud se vada týká jen části Zboží;
 • V případě, že se vyskytne podstatná neodstranitelná vada Zboží nebo se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má Zboží větší počet vad, může Zákazník uplatnit právo na výměnu Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 1. Pokud Spotřebitel uplatní svoje práva z vadného plnění (reklamuje Zboží), rozhodne Prodávající o reklamaci ihned a ve složitých případech potom do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady. 
 2. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může Prodávající prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Pokud lhůta marně uplyne, má se za to, že vada Zboží existovala a Spotřebitel tak má stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. O dobu, kdy je vyřizována reklamace, se prodlužuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. V případě dodání nového Zboží Spotřebiteli běží nová lhůta 24 měsíců k uplatnění práv z vadného plnění.

Tento Reklamační řád včetně jeho součástí jsou platné a účinné od 1.6.2022.